Privacyverklaring

JVM Afbouw, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze:

Contactgegevens:

JVM Afbouw
Telefoon: 06 20639439
www.jvmafbouw.nl
info@jvmafbouw.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

JVM Afbouw heeft, gezien de aard van de werkzaamheden bestaande uit Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, niet te maken met grootschalige verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft JVM Afbouw ervoor gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen, maar de werkzaamheden van deze functie zelf te vervullen. Dit wordt gedaan door J.C. van Meeteren zelf.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

JVM Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw IBAN rekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die JVM Afbouw verwerkt:

JVM Afbouw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Uw IBAN rekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

JVM Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het behandelen van uw opdracht.
– Het op naam en adres laten zetten van een eventuele bon.
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw belangen te kunnen behartigen;

– JVM Afbouw verwerkt ook persoonsgegevens als JVM Afbouw hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Hoe lang JVM Afbouw uw persoonsgegevens bewaart:

JVM Afbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

JVM Afbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten JVM Afbouw een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JVM Afbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die JVM Afbouw gebruikt:

JVM Afbouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die JVM Afbouw gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan JVM Afbouw hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JVM Afbouw, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jvmafbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JVM Afbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe JVM Afbouw persoonsgegevens beveiligd:

JVM Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@jvmafbouw.nl.