Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtnemer: J.C. van Meeteren, handelende onder de naam JVM Afbouw, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK: 86301802.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 • Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

 

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Eventuele afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, als deze schriftelijk zijn overeengekomen en getekend door beide partijen.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 • Zijn vrijblijvend en gelden gedurende een maand vanaf de datum van verstrekking van de offerte, tenzij anders aangegeven in de offerte of aanbieding.
 • Zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Als deze informatie niet juist of correct is behoudt JVM Afbouw zich het recht om eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien door te berekenen aan de opdrachtgever.
 • Gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, daarbij eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, parkeerkosten en/of kosten van ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voormelde kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien JVM Afbouw met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan
  is JVM Afbouw gerechtigd tot een verhoging van deze prijs zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en ook de opdrachtgever niet gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden om deze reden, mits de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting vanwege de wet- of regelgeving, of wanneer de verhoging haar oorzaak vindt in kostprijs bepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Is voor de voltooiing van de overeenkomst een overeengekomen termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever JVM Afbouw schriftelijk in gebreke te stellen. JVM Afbouw dient daarmee een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 • Opdrachtgever verstrekt steeds gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie aan JVM Afbouw die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 • Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventueel van toepassing zijnde vergunningen en of ontheffingen over de uit te voeren opdracht.
 • Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen en materiaal.
 • Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de afvoer van eventueel afval, indien overeengekomen kan JVM Afbouw hier zorg voor dragen tegen kilometervergoeding en ook de kosten voor de afvoer van de betreffende afvalstroom.
 • Opdrachtgever biedt JVM Afbouw toegang tot sanitaire voorziening en ook stroom voor gebruik van machines, verlichting, verwarming die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 • JVM Afbouw is gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de opdracht. Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever en deze kosten worde doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Het werk omvat enkel de gespecificeerde werkzaamheden zoals deze staan omschreven in de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Wijziging of aanvulling in de overeenkomst

 • Alle verlangende wijzigingen en of aanvullingen in de uitvoering van de opdracht na het verstrekken van de overeenkomst, dienen schriftelijk te worden bevestigd door beide partijen. Eventuele extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 • Is er sprake van meerwerk, als gevolg van het onjuist of onvolledig verstrekken van benodigde gegevens. Dan is JVM Afbouw gerechtigd deze kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.
 • Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen oplevertijd wordt overschreden.

 

 Artikel 7 – Opzegging van de overeenkomst

 • Opdrachtgever is gerechtigd om de aan JVM Afbouw verstrekte opdracht op te zeggen tegen de algehele vergoeding van de door JVM Afbouw te lijden schade. Onder deze schade wordt verstaan: de al gemaakte kosten voor de uitvoering van de opdracht en ook de inkomstenderving. JVM Afbouw stuurt de opdrachtgever hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.
 • Bij voortijdige beëindiging door JVM Afbouw, heeft opdrachtgever recht op medewerking van JVM Afbouw met betrekking tot de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Als deze overdracht voor JVM Afbouw extra kosten met zich meebrengt worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst

 JVM Afbouw is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt. Ook wanneer JVM Afbouw goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen tekortschiet

 • JVM Afbouw is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of onmogelijk wordt gemaakt.
 • Indien JVM Afbouw overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten die hierdoor ontstaan bij opdrachtgever.
 • Als de ontbinding aan JVM Afbouw toerekenbaar is of de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade aan JVM Afbouw te vergoeden.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst is JVM Afbouw gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

 

 Artikel 9 – Overmacht

 Als verplichtingen uit de overeenkomst niet nagekomen kunnen worden door het gevolg van een niet toekenbare oorzaak. Worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat JVM Afbouw alsnog in staat is de werkzaamheden uit te voeren.

 • Als aan de opdracht, na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is JVM Afbouw bevoegd deze kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien JVM Afbouw na een situatie van overmacht bij de opdrachtgever niet meer in staat is om het werk uit te voeren of op te leveren, dan is JVM Afbouw gerechtigd om het al nagekomen werk te factureren.

 

 Artikel 10 – Oplevering

 • Bij voltooiing van de opdracht vraagt JVM Afbouw de opdrachtgever om de geleverde diensten te controleren en of alles naar de verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst zijn nagekomen.
 • Als het werk wordt afgekeurd, dient de opdrachtgever JVM Afbouw de gelegenheid te bieden om het werk alsnog correct af te werken binnen een redelijke termijn.
 • Na goedkeuring van het uitgevoerde werk draagt JVM Afbouw zorg voor een gespecificeerde eindafrekening.
 • Opdrachtgever levert na oplevering een recensie aan voor publicatie op website, social media en overige communicatiemiddelen zoals drukwerk. Tevens geeft opdrachtgever toestemming om gemaakte foto’s van het werk te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

  Artikel 11 – Reclames 

 • Opdrachtgever is verplicht al het geleverde direct na ontvangst grondig te inspecteren op zichtbare gebreken. Eventuele onzichtbare gebreken dienen doch binnen 8 dagen ne levering schriftelijk en gespecificeerd aan JVM Afbouw gemeld te worden.
 • Opdrachtgever dient JVM Afbouw in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Als een opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden aan afname en betaling van overig bestelde zaken.
 • In geval van een gegronde en tijdige reclame zal JVM Afbouw ter zijner keuze de geleverde zaken vervangen of herstellen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vergoeding daarvoor voldoen of een evenredig bedrag van de factuur te crediteren.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen en of hulpmiddelen die hem ter beschikking zijn gesteld.
 • Indien opdrachtgever wenst dat er bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden zal de garantie niet verder gaan dan de garantietermijn die de leverancier hiervan hanteert.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of onderhoud. Ook wanneer opdrachtgever of derden wijzigingen hebben (getracht) aan te brengen op het werk van JVM Afbouw.
 • Opdrachtgever kan geen beroep doen op garantie als het gebrek is ontstaan door een niet aan JVM Afbouw te weerleggen omstandigheid.
 • Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door JVM Afbouw gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 

 Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden 

 • Alle bouwstoffen en materialen die benodigd zijn voor de opdracht dienen op voorhand te worden betaald.
 • Bij opdrachten onder de € 1.000,00 geschiedt de betaling direct na de oplevering. Dit kan gedaan worden met een overschrijving op rekening van JVM Afbouw.
 • Bij opdrachten boven de € 1.000,00 geschiedt betaling binnen 5 werkdagen na factuurdatum op rekening van JVM Afbouw.
 • Als de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur dan is hij/zij van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het openstaande bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever ook gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De (buiten)gerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan JVM Afbouw verschuldigde bedrag.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door JVM Afbouw in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van JVM Afbouw totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 • Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Ook is opdrachtgever niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bewaren.
 • Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade.

 

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 • JVM Afbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat JVM Afbouw is uitgegaan van of door namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
 • Indien JVM Afbouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JVM Afbouw beperkt tot maximaal het factuur bedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 • De aansprakelijkheid van JVM Afbouw is in ieder geval het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • JVM Afbouw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • JVM Afbouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

Artikel 15 – Vrijwaring derden

 • Opdrachtgever vrijwaart JVM Afbouw voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan JVM Afbouw toe kenbaar is.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen JVM Afbouw en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Onverminderd het recht van JVM Afbouw een geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter, worden geschillen tussen partijen in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestegingsplaats van JVM Afbouw, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 5 mei 2022.

 

Door akkoord te gaan met de offerte gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier opgesteld. 

 

Heeft u nog vragen aan de hand van deze algemene voorwaarden, dan hoort JVM Afbouw dat graag.